> Związek > Wydziały > Bezpieczeństwa > Regulamin

REGULAMIN

WYDZIAŁU DS. BEZPIECZEŃSTWA

NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH MZPN

 

 

Na podstawie paragrafu 48 punkt 1 podpunkt 5 Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, zwany dalej Wydziałem, jest organem wykonawczym Zarządu Mazowieckiego ZPN, powołanym do obserwacji, kontroli i nadzoru oraz podejmowania działań
  i egzekwowania uchwał w zakresie bezpieczeństwa na meczach piłkarskich.
 2. Kadencja Wydziału równa jest kadencji Zarządu MZPN.

 

§ 2

 

Wydział składa się 7 - 11 członków, w tym:

 

 1. Przewodniczącego powołanego przez Zarząd MZPN;
 2. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Referenta ds. Obsad oraz pozostałych członków, powoływanych i odwoływanych na wniosek Przewodniczącego Wydziału przez Prezydium Zarządu MZPN.
 3. Prezydium Wydziału stanowią Przewodniczący, Wiceprzewodniczący.  Sekretarz i Referent ds. Obsad.
 4. Komisja ds. Bezpieczeństwa w okręgowym ZPN składa się z minimum 3 członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Zarząd okręgowego ZPN.
 5. W przypadku niedopełniania przez członka jego obowiązków, Przewodniczący Wydziału ma prawo złożyć do Prezydium Zarządu MZPN wniosek o jego odwołanie
  i powołanie w jego miejsce innej osoby.

 

§ 3

 

 1. Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego posiedzenia oraz informuje Prezydium Zarządu i Zarząd MZPN o działalności Wydziału.

§ 4

 

 1. Uchwały Wydziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w przypadku ich równości decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały Wydziału dla ich ważności wymagają obecności minimum 50% składu Wydziału.
 2. Członek Wydziału nie może wstrzymać się od głosowania.
 3. Członek Wydziału nie bierze udziału w głosowaniu, jeżeli występuje jako zainteresowany w sprawie będącej przedmiotem uchwały.

 

§ 5

 

 1. Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej 2 razy w ciągu rundy rozgrywkowej. W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności mogą być zwoływane dodatkowe posiedzenia Wydziału.  
 2. Prezydium Wydziału zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu w czasie trwania rozgrywek.
 3. Wydział może powoływać zespoły robocze jakie uzna za stosowne dla zapewnienia swojej działalności.

 

§ 6

 

Do zakresu działalności Wydziału należy:

 1. Nadzór i kontrola realizacji uchwał i postanowień władz oraz organów Związku dotyczących bezpieczeństwa, porządku i bazy sportowej
  na obiektach piłkarskich.
 2. Określenie kryteriów naboru Kandydatów na Delegatów ds. Bezpieczeństwa
 3. Opracowanie programu szkolenia i oceny pracy Delegatów ds. Bezpieczeństwa
 4. Przedstawianie kandydatów na Delegatów ds. bezpieczeństwa III, IV Ligi oraz niższych klas rozgrywkowych  w celu powołania ich przez Prezydium Zarządu MZPN.
 5. Opiniowanie projektów technicznych budowy i modernizacji obiektów piłkarskich zgodnie z przepisami związkowymi w tym zakresie.
 6. Gromadzenie informacji o stanie technicznym obiektów piłkarskich klubów biorących udział w rozgrywkach na terenie MZPN w zakresie bezpieczeństwa i porządku.
 7. Sprawowanie kontroli organizacji meczów w zakresie ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach prawa międzynarodowego, krajowego oraz związkowego.
 8. Współpraca z państwowymi i samorządowymi służbami, do zadań których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich.
 9. Współdziałanie w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich z organami MZPN, a w szczególności z Wydziałem Dyscypliny oraz Komisją ds. Licencji Klubowych, poprzez wzajemną wymianę informacji.
 10. Przedstawianie wniosków do Wydziału Dyscypliny w sprawie czasowego wyłączenia z użytkowania całości lub części obiektu piłkarskiego
  w przypadku stwierdzenia zagrożeń bezpieczeństwa.
 11. Wnioskowanie do Wydziału Dyscypliny w sprawach dotyczących przewinień dyscyplinarnych, związanych z bezpieczeństwem na obiektach piłkarskich.
 12.  Analiza skierowanych do Wydziału raportów delegatów i obserwatorów
  w części dotyczącej bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.
 13.  Okresowe przedkładanie władzom MZPN sprawozdań, analiz i wniosków

odnoszących się do bezpieczeństwa i bazy sportowej.

 1.  Wykorzystywanie doświadczeń i osiągnięć innych Związków piłkarskich
  w obszarze bezpieczeństwa i organizacji meczów piłkarskich.
 2.  Realizacja innych zadań dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, m.in. organizowanie ewentualnych szkoleń i sprawdzianów dla delegatów, spikerów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obiekcie/kierowników ds. bezpieczeństwa.

 

 

§ 7

 

Obsługę techniczno-organizacyjną Wydziału zapewnia biuro MZPN,
a w OZPN-ach ich biura.

 

§ 8

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego ZPN.

§ 9

 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Mazowieckiego ZPN w dniu 2 lipca 2013r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

 

 

 

 

Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 15484195
Odwiedziny: 3609867
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.