> Związek > Wydziały > Gier > Regulamin

REGULAMIN WYDZIAŁU GIER
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 


§ 1


Wydział Gier jest organem wykonawczym Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej powołanym w celu:
1.    prowadzenia rozgrywek piłki nożnej na terenie województwa mazowieckiego,
2.    prowadzenia rozgrywek zleconych przez PZPN;
3.    przestrzeganie przez członków Związku postanowień PZPN, Statutu i Regulaminów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz decyzji władz piłkarskich w zakresie prowadzenia rozgrywek,
4.    przestrzegania przepisów o statusie i przynależności klubowej zawodników,
5.    rozpatrywania i rozstrzygania wszelkich spraw dotyczących gier, statusu i przynależności klubowej zawodników jako I instancja,
6.    zwoływania narad i odpraw roboczych dotyczących rozgrywek,
7.    prowadzenia i podejmowania decyzji w sprawach związanych z działalnością Wydziału,


§ 2


1.    Wydział składa się z 15 – 30 osób, w tym: Przewodniczącego – powoływanego i odwoływanego przez Zarząd MZPN, Sekretarza, Wiceprzewodniczących oraz członków - powoływanych i odwoływany na wniosek Przewodniczącego, przez Prezydium Zarządu
2.    Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących.

 

§ 3


1. W ramach Wydziału Gier działa Komisja Zmian Barw Klubowych powołana do przygotowania dokumentacji dotyczącej wszelkich sporów związanych ze statusem i przynależnością klubową zawodników.
2. W skład Komisji wchodzi 3-5 osób, w tym przewodniczący oraz członkowie powoływani przez Prezydium Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego Wydziału.


§ 4


Członek Wydziału zobowiązany jest do sumiennego i zgodnego ze Statutem wykonywania przyjętych na siebie obowiązków. Członek Wydziału, który nie bierze czynnego udziału w pracach lub narusza normy moralno-etyczne może być pozbawiony członkostwa Wydziału.


§ 5


Posiedzenia Wydziału odbywają się w okresie rozgrywek przynajmniej raz w tygodniu.


§ 6

 

Do ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Wydziału plus jeden, w tym przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Zastępcy.


§ 7


Uchwały Wydziału zapadają w głosowaniu jawnym zwykła większością głosów. W przypadku równości głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego, a w razie jego nieobecności prowadzącego zebranie jego zastępcy.


§ 8


1.    W obradach Wydziału mogą brać udział, poza członkami Wydziału i Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, przedstawiciele innych Wydziałów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej z głosem doradczym.
2.    W posiedzeniach Wydziału mogą również uczestniczyć zaproszeni przedstawiciele klubów.


§ 9


Szczegółowy podział obowiązków i uprawnień członków Wydziału:
1.    Przewodniczący Wydziału:
a)    reprezentuje Wydział na zewnątrz,
b)    zwołuje i prowadzi posiedzenia Wydziału,
c)    kieruje pracami Wydziału,
d)    odpowiada przed Zarządem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej za całokształt działalności Wydziału,
e)    prowadzi kontrolę wykonania uchwał Wydziału i referuje je na posiedzeniu.

2.    Sekretarz Wydziału:
b)    prowadzi księgę protokółów i jest odpowiedzialny przed Wydziałem za jej stan,
c)    prowadzi ewidencję uchwał Wydziału i referuje je na posiedzeniu,

3.    Weryfikatorzy:
a)    prowadzą bieżącą weryfikację zawodów w poszczególnych klasach, rozpatrują sprawy związane z prowadzoną klasą rozgrywkową, a materiały weryfikacyjne podają do komunikatów,


§ 10


Zebrania Wydziału są protokołowane. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz Wydziału.


 § 11


Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.


§ 12


Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.


§ 13


Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej w dniu 30 lipca 2012 roku  i obowiązuje od dnia uchwalenia.


Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza  Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 14678701
Odwiedziny: 3420668
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.