> Kadry wojewódzkie > Regulamin funkcjonowania reprezentacji Mazowieckiego ZPN

MAZOWIECKI

ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

 

02-707 Warszawa , ul. Puławska 111a lok. 50, Tel. (022) 827 58 74, fax (022) 827 49 79

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REPREZENTACJI

 MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Reprezentacje MZPN zrzeszają najzdolniejsze/ych zawodniczki i zawodników województwa Mazowieckiego w danej kategorii wiekowej.

2. Reprezentacje MZPN służą popularyzacji piłki nożnej, selekcji utalentowanej młodzieży województwa Mazowieckiego oraz umożliwiają jej  sportową rywalizację z innymi wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej.

3. Rozgrywki, w których biorą udział Reprezentacje MZPN prowadzą: Komisja Piłkarstwa Amatorskiego PZPN (reprezentacje męskie) oraz Komisja Piłkarstwa Kobiecego PZPN (reprezentacje żeński).

§ 2

1.  Reprezentacje MZPN mogą składać się jedynie z zawodniczek i zawodników zrzeszonych i uprawnionych do gry w klubach będących członkami Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, oraz drużyn biorących udział w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN lub Ciechanowsko-Ostrołęcki OZPN, Płocki OZPN, Radomski OZPN, OZPN Siedlce.

2. Zawodniczki i zawodnicy  reprezentujący MZPN muszą posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej.

3. Zawodniczki i zawodnicy reprezentujący MZPN zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości: paszport, legitymację szkolną lub inny dokument z fotografią, oraz aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo - Lekarskie lub posiadających certyfikat, nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, lub lekarzy medycyny sportowej z licencją PZPN.

§ 3

  1. Reprezentacje MZPN funkcjonują w następujących kategoriach wiekowych:

A)     Reprezentacje żeńskie:

  1. U-16: Puchar im. Kazimierza Deyny
  2. U-13: Puchar im. Kazimierza Górskiego

 

 

B)  Reprezentacje męskie:

  1. U-16: Puchar im. Kazimierza Deyny
  2. U-14: Puchar im. Kazimierza Górskiego
  3. U-12: Puchar im. Włodzimierza Smolarka
  4. Reprezentacje naborowe i selekcyjne w kategorii 9 – 15 lat

          

 

II. POWOŁYWANIE ZAWODNIKÓW

§ 4

1. Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach prowadzonych przez MZPN lub OZPN – y mają obowiązek stawiać się na akcje szkoleniowe i reprezentować MZPN za wyjątkiem sytuacji gdy:

a) rodzic / opiekun prawny zawodniczki lub zawodnika poinformuje na piśmie Zarząd i Wydział Szkolenia MZPN o rezygnacji z możliwości reprezentowania MZPN, co skutkuje wnioskiem Wydziału Szkolenia MZPN do PZPN o niepowoływanie zawodnika do Reprezentacji Polski.

b)  w dniu akcji szkoleniowej prowadzonej przez MZPN odbywa się akcja szkoleniowa PZPN.

c) w dniu akcji szkoleniowej prowadzonej przez MZPN odbywa się mecz mistrzowski klubu, z którego jest powołany zawodnik, a termin meczu został ustalony przez Wydział Gier MZPN w trybie  § 14 pkt. 16 RR Mazowieckiego ZPN na sezon 2012/2013.

2. Do Reprezentacji MZPN zawodniczki i zawodnicy są powoływani w terminach zgodnych z wykazem akcji szkoleniowych dla danej Reprezentacji, który wysyłany jest do klubów faksem i e -mailem oraz umieszczany jest na stronie internetowej MZPN w nieprzekraczalnym terminie 10-ciu dni przed pierwszą akcją szkoleniową w danej rundzie rozgrywkowej.

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach MZPN mają zakaz organizacji jakichkolwiek akcji szkoleniowych w terminach akcji szkoleniowych prowadzonych przez MZPN.

4.  Mazowiecki ZPN  zobowiązuje Trenerów Reprezentacji Wojewódzkich i Trenerów klubowych do wzajemnej współpracy, wymiany uwag i opinii na temat poszczególnych zawodników i wspólne rozwiazywanie problemów.

5. Do Reprezentacji MZPN zawodniczki i zawodnicy są powoływani w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

§ 5

1. W trybie zwyczajnym MZPN informuje kluby powołanych zawodniczek lub zawodników wysłaniem faksu i e-maila oraz umieszczeniem informacji na stronie internetowej MZPN w nieprzekraczalnym terminie 10  dni przed planowaną akcją szkoleniową. Klub nie może tłumaczyć absencji zawodniczki lub zawodnika brakiem informacji o powołaniu.

2. W zależności od potrzeb oraz charakteru akcji szkoleniowej, MZPN w trybie zwyczajnym powołuje określoną liczbę zawodniczek lub zawodników (lista główna), które/rzy mają obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu oraz terminie zbiórki  oraz określoną liczba zawodniczek lub zawodników (lista rezerwowa), które/rzy mogą być dodatkowo powołani do danej akcji szkoleniowej w trybie nadzwyczajnym pozostając do dyspozycji danej Reprezentacji MZPN.

3. W przypadku gdy akcje szkoleniowe danej Reprezentacji MZPN odbywają się w odstępie mniejszym niż 10 dni, powołanie w trybie zwyczajnym następuję w dniu kolejnym po zakończeniu poprzedniej  akcji szkoleniowej.

 

                                                                                             § 6

1. W trybie nadzwyczajnym MZPN zastrzega sobie możliwość dodatkowego powołania zawodniczki lub zawodnika z listy rezerwowej o czym mowa w § 2 pkt. 2 lub spoza listy rezerwowej ,najpóźniej w dniu prowadzonej akcji szkoleniowej informując telefonicznie klub oraz rodziców / opiekuna prawnego zawodniczki lub zawodnika.

 

                                                                               III. SANKCJE I KARY

§ 7

1. W przypadku nie stawienia się zawodniczki lub zawodnika na daną akcję szkoleniową prowadzoną przez MZPN powołanego w trybie zwyczajnym lub w trybie nadzwyczajnym z listy rezerwowej, zawodniczka lub zawodnik ten nie może reprezentować swojego klubu w najbliższym meczu mistrzowskim.

2. W sytuacji, gdy zawodniczka lub zawodnik powołana / y do Reprezentacji MZPN nie stawi się na daną akcję szkoleniową, ale przedstawi trenerowi danej Reprezentacji MZPN zwolnienie lekarskie przed najbliższym meczem mistrzowskim swojego klubu, które jednoznacznie wskazywać będzie na jej / jego niedyspozycji w dniu akcji szkoleniowej oraz braku przeciwwskazań do gry w dniu meczu, zawodniczka lub zawodnik ten może reprezentować swój klub w tej kolejce ligowej.

§ 8

  1. W sytuacji, gdy zawodniczka lub zawodnik nie stawi się na akcję szkoleniową prowadzoną przez MZPN i wystąpi w meczu mistrzowskim swojego klubu, który odbędzie się w odstępie krótszym niż 7 dni od danej akcji szkoleniowej, MZPN przyzna walkower przeciwko temu klubowi.
  2. W każdym przypadku powołania zawodniczek i zawodników , Klub  winien dopilnować i pokierować przyjazdem zawodnika na miejsce zbiórki i powrót do klubu po akcji szkoleniowej , zaś w przypadku absencji zawodnika niezwłocznie powiadomić MZPN pisemnie o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną szkolenie.mazowieckizpn@wp.pl lub fax 22 8274979

 

 

 

IV. OPIEKA ZDROWOTNA

§ 9

1.  Zawodniczki i zawodnicy powołanie na akcje szkoleniowe MZPN lub OZPN – Y zobowiązani są posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo - Lekarskie lub posiadających certyfikat, nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej, lub lekarzy medycyny sportowej z licencją PZPN.

2. Poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia badań, których wyniki są odnotowywane w karcie badań

lekarskich i pozostają do wglądu MZPN oraz w dzienniku reprezentanta poświadczonym podpisem.

3. Zawodniczki i zawodnicy na pierwszą akcje szkoleniową, w której będą uczestniczyć, zobowiązani są dostarczyć pisemną zgodę rodzica / opiekuna prawnego na hospitalizację dziecka w razie zagrożenia zdrowia lub życia.

3.  Organizator jest zobowiązany do zapewnienia właściwej opieki medycznej podczas akcji szkoleniowej.

4. W przypadku doznania kontuzji podczas akcji szkoleniowej organizowanej przez MZPN lun OZPN – y obowiązkiem trenera jest podjecie działań celem zapewnienia odpowiedniej opieki lekarskiej tj. pomoc doraźna przez przedstawiciela opieki medycznej, a w razie konieczności wezwanie karetki pogotowia.

 

V. UBEZPIECZENIE

§ 10

1. Każdy uczestnik akcji szkoleniowej organizowanej przez MZPN jest objęty ubezpieczeniem NNW.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia, zabiegów oraz rehabilitacji.

3. Trenerzy prowadzący Reprezentacje MZPN są objęci ubezpieczeniem OC.

 

VI.POSTANOWIENIA KONCOWE

 

§ 11

 

1.W sprawach nie objętych regulaminem decydują postanowienia Prezydium i Zarządu

 

Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej .

 

2.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Mazowieckiego Związku Piłki

 

 Nożnej.

Tabele - sezon 2016/2017
WYNIKI KADR Mazowsza  Jesień 2015
Mazowiecki
Związek
Piłki Nożnej
Adres: ul Puławska 111 A lok. 50
02-707 Warszawa
Telefon: 22 827-58-74
22 827-40-68
Faks: 22 827-49-79
E-mail: mazowiecki@zpn.pl
E-mail: marketing@mzpn.pl
    Rzecznik Prasowy   tel: 600-956-156
E-mail: jacek.sowa@mzpn.pl
Partner Techniczny:
Partnerzy:
Chcesz żeby znalazło się tu Twoje logo? Skontaktuj się z nami.
Odsłony: 14678701
Odwiedziny: 3420668
Statystyki prowadzone są od 10.01.2013 roku.
Copyright © 2012 - 2017 Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Łukasz Ciupek (lukasz.ciupek@gmail.com) 3razyW.